മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 100 കിടപ്പു രോഗികളക്ക്‌ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സഹായഹസ്തം