64 -മത് വാർഷിക പൊതുയോഗo 2019 നവംബർ 17 ഞാറാഴ്ച പകല് 2 മണിക്ക് സ്ഥലം : ബാങ്ക് സുവർണ്ണ ജുബിലി ഓഡിറ്റോ റിയo , അവാർഡ് വിതരണം ശ്രീ തോമസ് ചാഴികാടൻ എം പി അദ്യക്ഷൻ : ശ്രീ എം എം തോമസ് മേൽവെട്ട൦