മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 68 ആമത്‌ വാർഷിക പൊതുയോഗം

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 68 ആമത്‌ വാർഷിക പൊതുയോഗം https://youtube.com/live/nL12aG8UQuM?feature=share എന്ന ലിങ്ക് വഴി തത്സമയം കാണാവുന്നതാണ്