സ്‌കൂളിന് ദീപിക ദിനപത്രം

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സഹകരണ ബാങ്ക് സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്‌കൂളിൽ ദീപിക ദിനപത്രം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ എം എം തോമസ് സ്‌കൂൾ മാനേജർ ഫാ.ജോസഫ് ഞാറളകാട്ടിനു നൽകുന്നു .  ബാങ്ക് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും , സെക്രട്ടറിയും സമീപം