64 -മത് വാർഷിക പൊതുയോഗo 2019 നവംബർ 17 ഞാറാഴ്ച പകല് 2 മണിക്ക് സ്ഥലം : ബാങ്ക് സുവർണ്ണ ജുബിലി ഓഡിറ്റോ റിയo , അവാർഡ് വിതരണം ശ്രീ തോമസ് ചാഴികാടൻ എം പി അദ്യക്ഷൻ : ശ്രീ എം എം തോമസ് മേൽവെട്ട൦

More

64 -മത് വാർഷിക പൊതുയോഗo 2019 നവംബർ 17 ഞാറാഴ്ച പകല് 2 മണിക്ക് സ്ഥലം : ബാങ്ക് സുവർണ്ണ ജുബിലി ഓഡിറ്റോ റിയo , അവാർഡ് വിതരണം ശ്രീ തോമസ് ചാഴികാടൻ എം പി അദ്യക്ഷൻ : ശ്രീ എം എം തോമസ് മേൽവെട്ട൦

More

രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ സെൻ്റർ­ ഫോർ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ ­ 2017ലെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സഹകാരിക്കുള്ള ചെമ്പകശ്ശേരി പാപ്പച്ചൻ പുരസ്കാരം 2018 മെയ് 26 ശനിയാഴ്ച 11.30 am ന് ബഹു .കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറിൽ നിന്നും ബാങ്ക് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ. M. M. തോമസ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതാണ്.

More

About MSCB

The bank was established before 60 years in the Marangattupilly village and now the Marangattypally service cooperative bank has got many branches all over the Marangattupilly Panchayath.The steps taken ahead and the golden achievements for the last 60 years are well appreciated by the public. The Bank has opened with 244 members and the capital amount of Rs.10,645 at Ilakkadu Panchayath(Kottayam Division) and the zonal areas were Kurichithanam and Ilakkadu village.Under the Travancore Cochin...
More