ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്വിസ് മത്സരവും