അവാർഡ് വിതരണം

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി : 2020 മാർച്ച്‌ മാസത്തിൽ നടന്ന എസ്. എസ്. എൽ. സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക്‌ വാങ്ങി വിജയിച്ച ബാങ്ക് അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ്, ബാങ്കിന്റെ ആരംഭകാല പ്രവർത്തകരായ ഇരട്ടാനാൽ പി. കുമാരൻ നായർ, കാഞ്ഞിരക്കാട്ടുമന കെ. എൻ. നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എൻഡോവ്മെന്റ്, മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ മികച്ച സഹകാരിക്കുള്ള അബ്രാഹം മാത്യു തറപ്പിൽ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് എന്നിവ ജോസ്. കെ. മാണി എം. പി ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് വിതരണ...
More

About MSCB

The bank was established before 60 years in the Marangattupilly village and now the Marangattypally service cooperative bank has got many branches all over the Marangattupilly Panchayath.The steps taken ahead and the golden achievements for the last 60 years are well appreciated by the public. The Bank has opened with 244 members and the capital amount of Rs.10,645 at Ilakkadu Panchayath(Kottayam Division) and the zonal areas were Kurichithanam and Ilakkadu village.Under the Travancore Cochin...
More

LOAN PACKAGES

 Gold Loan Ordinary Loan Vehicle Loan Kisan Credit Card  Housing Loan Home Furnishing Loan  Business Overdraft Agricultural Gold Loan  Interestless Loans Paddy Loan – Interest Free Vegetable Loan S.H Group Loan Agricultural Loan Business Loan In the initial stages bank was depending on the district bank for the loan schemes but today Bank is financially much stable enough to satisfy all the loan requirements of bank members.   50 years ago members were not allowed to tak...
More